Veliki brat / Velika sestra u Dječjem domu Vrbina Sisak

Postanite Veliki brat/Velika sestra jednom od djece Dječjeg doma Vrbina Sisak na 4 sata tjedno te im pružite podršku pri učenju, rješavanju školskih i tekućih teškoća te prilikom druženja, igre i zabave! Nećete u tome biti sami, imat ćete pomoć odgajatelja i podršku koordinatora. Četvero naše djece ima potrebu za četvero toplih, strpljivih i motiviranih volontera koji bi im pomogli u pisanju zadaća i uspješnijem savladavanju nastavnog gradiva te pri igri i druženju, a zauzvrat će vas nagraditi svojim najljepšim osmijehom. 🙂

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje

Organizator: Dječji dom Vrbina Sisak

Početak: 10. listopada 2018

Završetak: 28. veljače 2019

Mjesto provedbe: Dječji dom Vrbina Sisak (Kralja Tomislava 16, Sisak)

Rok za prijavu

08 listopada 2018

Prijavi se

1. Naslov volonterskog mjesta
Veliki brat / Velika sestra.

2. Mjesto rada
Prostor Dječjeg doma Vrbina Sisak (Kralja Tomislava 16, 44000, Sisak) i po potrebi centar grada Siska.

3. Učinak volontera/ke
Volonter/ka će doprinijeti poboljšanju kvalitete usluga koje pruža Dječji dom Vrbina Sisak kroz pomoć u strukturiranom provođenju slobodnog vremena korisnika Doma te kroz pomoć u učenju i svladavanju školskog gradiva korisnicima Doma osnovnoškolskog uzrasta. Također, doprinijet će jačanju socijalnih kompetencija i poboljšanju školskog uspjeha korisnika Doma.

4. Odgovornosti i dužnosti volontera/ke
• Sudjelovanje u uvodnoj edukaciji za volontere.
• Uspostavljanje prijateljskog odnosa s određenim brojem djece i mladih (jedan volonter – jedno dijete), provođenje slobodnog vremena kroz druženje, razgovor, igru, šetnju, kreativne radionice i sl.
• Pružanje pomoći i podrške pri učenju i pisanju domaće zadaće za djecu osnovnoškolskog uzrasta.
• Redovito obavljanje volonterskih dužnosti (najmanje 4 sata tjedno), vođenje evidencije volontiranja i praćenje kompetencija stečenih volontiranjem.

5. Potrebne kvalifikacije volontera/ke
• Punoljetna osoba; strpljivost, odgovornost i komunikativnost; interes za rad s djecom i mladima; prebivalište na području grada Siska (organizator volontiranja nije u mogućnosti snositi putne troškove dolaska na volontiranje).
• Liječnička potvrda o sposobnosti za volontiranje. Uvjerenje o nekažnjavanju od strane nadležnog ministarstva (pribavlja organizator volontiranja za svakog volontera).

6. Potrebna predanost
Dugoročno volontiranje – 4 sata tjedno u periodu od listopada 2018. godine do veljače 2019. godine.

7. Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka
Volonter/ka će proći edukaciju od strane djelatnika Dječjeg doma Vrbina Sisak koja se tiče principa rada ustanove, načina rada s djecom i mladima, praćenja rada volontera i kompetencija stečenih kroz volontiranje.

8. Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja
Volonter/ka će imati prilike dobiti vrijedno iskustvo u radu s djecom i mladima, dobit će potvrdu o volontiranju, potvrdu o kompetencijama stečenim tijekom volonterskog angažmana i volontersku knjižicu.

9. Praćenje rada i evaluacija
Volonteru/ki će biti pružena mentorska podrška i pomoć od strane zaposlenika Doma, a rad će se pratiti vođenjem evidencije odrađenih volonterskih sati i opisa posla te davanjem povratnih informacija, uputa i savjeta. Rad volontera/ke će se pratiti na tjednoj bazi u razgovoru s koordinatoricama volontera te kroz mjesečna izvješća volontera/ke. Na kraju volonterskog angažmana provodi se evaluacija volonterskog programa i učinka rada volontera.

10. Koordinator volontera/ki
Ivona Hodak (e-mail: ivona.hodak@gmail.com)