Pomoćnik/ca u pružanju humanitarne i socijalne podrške na potresom stradalom području

Ako uživaš u timskom radu i radu na terenu prava je prilika da se pridružiš timu volontera i pomogneš svojim sugrađanima na području Siska i Sisačko-moslavačke županije koji su najviše pogođeni potresom. Kroz 15 dana volontiranja i nekoliko sati tjedno svog slobodnog vremena možeš napraviti velika djela za pojedince i obitelji kojima će tvoja pomoć donijeti osmijeh na lice.

Ciljevi volonterske pozicije: Doprinijeti poboljšanju kvalitete života i preveniranju socijalne isključenosti ranjivijih skupina građana na potresom pogođenom području Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Očekivani rezultati volonterskog angažmana: Najmanje 20 obitelji ranjivijih skupina građana podržano u osiguravanju preduvjeta za samostalni život.

Opis aktivnosti volontera: Podrška pojedincima i obiteljima koji su starije osobe, osobe s različitim vrstama invaliditeta te osobe pod međunarodnom zaštitom:

  • Slaganje i podjela paketa humanitarne pomoći na adresu korisnika,
  • Pomoć u donošenju drva (po potrebi),
  • Pomoć u ispunjavanju obrazaca vezanih za ostvarivanja različitih prava,
  • Razgovori podrške.

Volonteri obilaze kućanstva u paru s iskusnim volonterima koji poznaju korisnike i njihove potrebe. Organizator volontiranja osigurava potrebnu zaštitnu i radnu opremu te ostale materijale za provedbu volonterske pozicije.

Volonteri vode evidenciju volonterskih sati i posjećenih kućanstava te redovno komuniciraju s koordinatorom volontera.

 Kvalifikacije i obilježja volontera:

  • Punoljetna osoba
  • Strpljivost, odgovornost, komunikativnost, sklonost rada u timu
  • Senzibiliziranost za rad sa starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama pod međunarodnom zaštitom
  • Osobi nije zabranjeno volontiranje kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama i osobama koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti, a sukladno čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 22/13)

 Potreban broj volontera: 4

 Razdoblje volontiranja:

  • Kratkoročno volontiranje – 15 dana; od 1.3. do 15.3.2021.
  • Predviđen broj volonterskih sati: ukupno 8-12 sati u jutarnjim i popodnevnim satima, ovisno o potrebama korisnika. Raspored se dogovara s organizatorom volontiranja.

Edukacija: Volonterima će biti osigurana osnovna edukacija u načinu ophođenja s korisničkom skupinom i upute potrebne za provođenje volonterskih zadataka.

Način motiviranja i nagrađivanja volontera: Volontiranjem na ovoj volonterskoj poziciji volonteri će steći nova znanja i vještine u komunikaciji s ranjivijim skupinama građana te se upoznati s mogućnostima sprečavanja socijalne isključenosti.

Volonteri će dobiti potvrdu o volontiranju i volontersku knjižicu.

Praćenje rada i evaluacija: Volonterima će biti pružena mentorska podrška od strane djelatnika ALD Sisak, a rad će se pratiti vođenjem evidencije odrađenih volonterskih sati i opisa posla te davanjem povratnih informacija, uputa i savjeta.

Supervizor: Mario Bursik, e-mail: skolsko.volontiranje@Lda-sisak.hr, mobitel: 098 198 4118

Kontakt za prijave volontera: Volonterski centar Sisak, e-mail: vcs@Lda-sisak.hr, mobitel: 099 230 9262

Vrijeme provedbe: • Kratkoročno volontiranje – 15 dana; od 1.3. do 15.3.2021., (ukupno 8-12 sati u jutarnjim i popodnevnim satima)

Organizator: Agencija lokalne demokracije Sisak

Početak: 01. ožujka 2021

Završetak: 15. ožujka 2021

Mjesto provedbe: šire područje Siska i Sisačko-moslavačke županije (terenski rad)

Rok za prijavu

25 veljače 2021

Prijavi se