Pomoć u provedbi Programa pravde i Programa pomirenja

Ako si zainteresiran/a učiti o ljudskim pravima te pravnim i aktivističkim metodama za zagovaranje i ostvarivanje ciljeva YIHR-a iz područja mehanizama tranzicijske pravde. Ako si kreativan/na u osmišljavanju novih pristupa komemorativnim praksama i memorijalizaciji te kampanjama koje za cilj imaju doprinijeti prepoznatljivosti i važnosti ukazivanja na primjere grubih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava te željan/na svoja postojeća znanja i vještine unaprijediti volontiranjem u organizaciji civilnog društva za koju vjeruješ da doprinosi izgradnji boljeg društva.

CILJ PROGRAMA: Uključiti u Programe nove ljude i omogućiti mladima stjecanje znanja i vještina.

POTREBAN BROJ VOLONTERA: 1

PROFIL VOLONTERA: Poželjno da si student/ica i da si završio/la fakultet društveno-humanističkog smjera.

ŠTO VOLONTER/KA DOBIVA VOLONTERSKIM ANGAŽMANOM: Strukturirani program volontiranja pružit će ti priliku da se uključiš u rad organizacije civilnog društva, da stekneš teorijska i praktična znanja o mehanizmima tranzicijske pravde te unaprijediš vještine zagovaranja u svrhu postizanja višeg standarda ljudskih prava u RH. Isto tako, omogućit će da stekneš nova iskustva, unaprijediš usmene i pismene komunikacijske vještine, da samostalno i timski rješavaš probleme kao i da razvijaš kritičko razmišljanje kroz analizu.

Po završetku volontiranja volonter/ka dobiva potvrdu o obavljenom volonterstvu kao i preporuku za buduće poslodavce o stečenim znanjima i vještinama.

NAČIN PROVEDBE: Digitalnim putem.

PRIJAVA: Mail nasloviti: Prijava za volontiranje u YIHR-u te adresirati na: branka.vierda@yihr.org priložiš životopis i motivacijsko pismo u duljini od one pagera (jedna stranica u Wordu). Tvoji podaci koristit će se isključivo u svrhu prijave za ovaj program volonterstva.

Vrijeme provedbe: Kratkotrajno volontiranje, studeni-prosinac 2020, trajanje minimalno 80 sati

Organizator: Inicijativa mladih za ljudska prava - Hrvatska

Početak: 08. studenoga 2020

Završetak: 31. prosinca 2020

Mjesto provedbe: područje Hrvatske (volontiranje se provodi digitalnim putem)

Rok za prijavu

08 studenog 2020

Prijavi se