Novi saziv Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

Dana 8. studenog 2021. godine, konstituiran je novi saziv Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska koji okuplja 7 predstavnika pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koji su organizatori volontiranja.

Saziv se sastoji od predstavnika i zamjenika Grada Siska, Volonterskog centra Siska, Centra za socijalnu skrb Sisak te organizacija civilnog društva (dva člana), odgojno-obrazovne institucije (jedan član) i ustanove u kulturi (jedan član) čiji mandat traje godinu dana.

Zadaće Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska su poticanje razvoja volonterstva na području grada Siska kroz praćenje provedbe lokalne volonterske politike, priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike, promoviranje volonterstva i poboljšavanje uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku, te izrada Strategije i Akcijskog plana za razvoj volonterstva grada Siska. Članovi Povjerenstva će u svome sazivu izraditi i Volontersku politiku Grada Siska 2021.-2026. godine.

Za koordinatoricu Povjerenstva imenovana je Paula Raužan iz Agencije lokalne demokracije Sisak, ispred Grada Siska imenovana je Zrinka Hafizović (koja je i zamjenica Koordinatorice Povjerenstva), ispred ustanova socijalne skrbi izabrana je Stojana Poljak iz Centra za socijalnu skrb Sisak, ispred ustanova u kulturi izabran je Marijan Bogatić iz Gradskoj muzeja Sisak, ispred odgojno-obrazovnih ustanova izabrana je Karolina Čutuk iz Osnovne škole „Braća Bobetko“ te ispred nevladinih organizacija izabrani su Sara Vladić iz Gradskog društva Crvenog križa Sisak i Ivan Marelić iz Udruge mladih alternativne kulture Sisak.

Sisak je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima tijelo usmjereno ka razvoju i zagovaranju volonterstva te je konstituiranje Povjerenstva, koje se provodi od 2015. godine,  iskorak prema stvaranju poticajnog okruženja za razvoj zajednice kroz volontiranje.

 

 

_____

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.